สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง (สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"
       
 
 
รายละเอียดการสมัคร
   
   
   
   
   
   
   
   
   
รายละเอียดอื่นๆ