ประกาศรับสมัคร

23/03/2561 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
23/03/2561 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
06/02/2561 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเรียนต่อโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย (โควต้า) ปีการศึกษา 2561

25/02/2561 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561