ประกาศรับสมัคร

16/03/2560 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
16/03/2560 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
17/02/2560 ประกาศมาตรฐานการรับนักเรียนชั้น ม.3 (โรงเรียนเดิม) เข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประเภทคัดเลือก
17/02/2560 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครเรียนต่อโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย (โควต้า) ปีการศึกษา 2559
17/02/2560 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559