นางสุกัญญา เมฆฉาย

   
   

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

   
              นางสาวเฉลา เสือแดง

นางสาวสุณี ภู่พานิช

นางสาวถวรรณ จันทร์ลอย
                นางสาวสมรักษ์ โสขุมา       นางสาวปิยนาฏ แก้วสรรค์
         
นางกนกวรรณ   อู่สุวรรณ
นางสาวอารี ทองประสม
นางสุทธิรัตน์ วิศษฏานนท์
นางสาวบำรุง สรหงษ์
นางสาวศศิธร คำพิลา
         
     
นางสาวปัทมา เลี้ยงหล่ำ
นางปิ่นวดี พิพิธ