นางปิ่นวดี พิพิธ

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

   
   

 

   

             นางสาวสุณี ภู่พานิช

 นางสาวเฉลา เสือแดง

 นางสาวถวรรณ จันทร์ลอย
               นางสาวสมรักษ์ โสขุมา
นางสุกัญญา เมฆฉาย
         


  นางสาวปิยนาฏ แก้วสรรค์
นางสาวกนกวรรณ   โสขุมา
นางสาวอารี ทองประสม
นางสุทธิรัตน์ วิศษฏานนท์
นางสาวบำรุง สรหงษ์
         


     
นางสาวศศิธร คำพิลา
นางสาวปัทมา เลี้ยงหล่ำ