กำหนดนัดหมาย

05/04/2560 กำหนดนัดหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560
05/04/2560 กำหนดนัดหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2560
02/03/2560 กำหนดนัดหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
02/03/2560 กำหนดนัดหมาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560