เเบบประวัติเเละผลงานการคัดเลือกข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์เเละวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู (รายละเอียด)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู (ประกาศ)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาครเรียนและสิ่งประกอบอื่นๆ (บ้านพักครู)
เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2561
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561
บันทึกข้อความขอจัดกิจกรรม
รายชื่อนักเรียนปี 2560 ภาคเรียนที่ 2
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบบทดสอบที่ 1 วัดความรู้ความเข้าใจ
แบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ
ใบงานทดสอบความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรม
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กรอก SDQ ประจำชั้นเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา : SAR โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายชื่อนักเรียนชุมนุม ม.ปลาย ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนชุมนุม ม.ต้น ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนปี 2560 ภาคเรียนที่ 1
บันทึกข้อความอนุมัติใช้แผนการสอน
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาน 3 ตัน 6 ล้อ
สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 3 ตัน 6 ล้อ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนปี 2559 ภาคเรียนที่ 2
แบบฟอร์มเขียนรายละเอียดกิจกรรมเข้าแผน 60
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
ดูผลการลงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่นี้
ลงทะเบียนแจ้งชื่อกิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้(สำหรับครู)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม
โครงสร้างของกิจกรรม ลดเวลาเรียน : ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (ส่ง 23 พ.ค.2559)
แบบปก ID_Plan
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง
ผลการสอบไม่ผ่าน ที่ต้องสอบแก้ตัวรอบ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: 2; 3; 4; 5; 6
ผังห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2559
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
แบบบันทึกคัดเลือกข้าราชการ
แบบกรอกประวัติผู้เสนอเข้ารับคัดเลือกเป็นข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
แผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2559
ปฎิทินปฏิบัติงานวิชาการระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2558
ผังห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ห้องเรียนออนไลน์ครูมณ
โครงการยุวชนประกันภัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
แบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา-ปีการศึกษา2558
แบบรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โปรแกรมแปลผลการประเมินพฤติกรรม SDQ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2558 - พฤษภาคม 2558
เกณฑ์การประเมินนักเรียนโครงการเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ