โลโก้ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย (ขาว-ดำ)
รูปแบบรายการห้องส้วมหญิง6ที่/49
โลโก้ งานวิ่ง THAMMACHOTE RUNNING 2022
โลโก้ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 :: ประกาศการจ้าง :: ประกาศการจ้าง :: เอกสารประกวดการจ้าง
คู่มือการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาบริการ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะม้าหินของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โต๊ะเอนกประสงค์โฟเมก้าขาวขาพับเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื่อหมึกพิมพ์สำเนาสีดำ เพื่อใช้ในการทำเอกสารประกอบการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมพัฒนํากํารเรียนกํารสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในการป้องกัน Covid-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการผลิตสื่อเอกสารของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานฝ่ายวิชาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)เพื่อใช้ทำกิจกรรมภายในโรงเรียน(๖เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรเจคพร้อมเครื่องขยายเสียง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษโรเนียว สำหรับการผลิตสื่อเอกสาร
ซื้อกระดาษโรเนียวและหนังยางรัดเพื่อใช้สำหรับทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษโรเนียวและหนังยางรัดสำหรับการผลิตสื่อเอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขและรวดเย็บกระดาษเพื่อใช้ทำเอกสารในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำคู่มือนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาแก้ไขระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องคอม ๔ จำนวน ๔๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้ปกครองและชุมชนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทำรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยวิธีเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาทาสีอาคารเรียน โดยวิธีเจาะจง
โครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน อาคาร ๑ ๓ ๔ และ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาประชุม ๑ ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยวิธเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารเรียนแนะแนวโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยวิธเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชายในอาคาร ๕ ของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย โดยวิธเฉพาะเจาะจง
จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารชั่วคราว(ห้องแนะแนว)พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จ้างซ่อมแซมตาข่ายป้องกันนกอาคาร ๔ และโรงจอดรถจักยานยนต์นักเรียน โดยวิธเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถบัสรับส่งนักเรียนไปสนามศุภชลาศัย
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนที่หลังคาโดม ๔๘ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างาร้างบ้านพักครู ๘ ครอบครัวของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนุบสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
กระทรวงศึกษาธิการเชิญชวน หน่วยงาน/สถานศึกษา ครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
บันทึกข้อความรายงานการผลิตสื่อการสอน
ประกาศผลเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ 2562
การประกวดออกแบบภาพตาสัญลักษณ์ งานวันครบ ๕๕ ปี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
ชื่อนักเรียนปี62-ภาค2
โลโก้ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Protoshop CS6
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อ-MOU
บันทึกข้อความขอส่งบันทึกผลการเรียนรู้
ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการ
รายงานผลการเข้าร่วมอบรม-สัมมนา
ชื่อนักเรียนปี62-ภาค1แจกทุกฝ่าย
SDQTCS 2562
บันทึกข้อตกลง-MOU
ตารางมอบหมายงานสอน-สำหรับครู-โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย-จังหวัดสุพรรณบุรี
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2562
สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC-ปีการศึกษา-2562-โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
แบบประเมินค่ายคุณธรรมปีการศึกษา 2562
เรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
บันทึกข้อความส่ง-PLC
เเบบแจ้งรายละเอียดผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์
แบบส่งสื่อการสอน
ปกแฟ้ม-OBECQA
สรุปผลการทำบันทึกข้อตกลง MOU การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน
แบบฟอร์มการแจ้งรายละเอียดผลการเรียนไม่พึงประสงค์
รายชื่อได้รับรางวัลเรียนดีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ม.ปลาย
รายชื่อได้รับรางวัลเรียนดีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ม.ต้น
06-สมุดบันทึกกิจกรรม-PLC
05-ตัวอย่างแบบบันทึก-PLC-ครั้งที่-1-2-...
03-วฐ.3-สพฐ
02-วฐ.2-สพฐ
01-วฐ.1-สพฐ
ตัวอย่าง-ID-plan-กคศ
การเรียงเอกสารในเล่มรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรม
เกียรติบัตร การอบรมวัดและประเมินผลอย่างไรให้นักเรียนจบหลักสูตร
เกียรติบัตร การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
เกียรติบัตร การประชุมสัมนา "ธรรมโชติรุ่งโรจน์ยั่งยืน จากอดีตมาปัจจุบัน สู่ฝันอนาคต "
แบบบันทึกข้อความและหนังสือรับรองการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มโครงงานสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มการรายงาน-ปพ.5
รายชื่อนักเรียนกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา2561แยกชุมนุม
เอกสารดำเนินกิจกรรมและสรุปกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2561
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่องโยง
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
แบบรายงานและประเมินผลการจัดกิจกรรมปีการศึกษา 2561
คู่มือการใช้งาน Photoshop cs3
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผังการแบ่งเขตพื้นที่รักษาความสะอาด
สื่อการสอนยุวกาชาด : เล่ม1 : เล่ม2 : เล่ม3 : เล่ม4 : เล่ม5 : เล่ม6
แผนการจัดการ
ภาระงาน/ชิ้นงาน
แบบปริมาณสิ่งก่อสร้าง ปร4 ปร5 ปร 6
คู่มือการใช้งานโปรแกรม EXCEL201
คู่มือการใช้งานโปรแกรม WORD2010
แบบประเมินค่ายคุณธรรมปีการศึกษา 2561
แบบแผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
แบบฟอร์มเขียนกิจกรรมเข้าแผนฯปีการศึกษา2561
การจัดพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรปี 2560
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครู-เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
เเบบประวัติเเละผลงานการคัดเลือกข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์เเละวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู (รายละเอียด)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักครู (ประกาศ)
ประกาศยกเลิกการสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาครเรียนและสิ่งประกอบอื่นๆ (บ้านพักครู)
เอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
แบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอก
ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2561
แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561
รายชื่อนักเรียนปี 2560 ภาคเรียนที่ 2
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
แบบทดสอบที่ 1 วัดความรู้ความเข้าใจ
แบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ
ใบงานทดสอบความเข้าใจคุณธรรมและจริยธรรม
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กรอก SDQ ประจำชั้นเรียน
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา : SAR โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายชื่อนักเรียนชุมนุม ม.ปลาย ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนชุมนุม ม.ต้น ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนปี 2560 ภาคเรียนที่ 1
บันทึกข้อความอนุมัติใช้แผนการสอน
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาน 3 ตัน 6 ล้อ
สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 3 ตัน 6 ล้อ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนปี 2559 ภาคเรียนที่ 2
แบบฟอร์มเขียนรายละเอียดกิจกรรมเข้าแผน 60
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
ดูผลการลงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่นี้
ลงทะเบียนแจ้งชื่อกิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้(สำหรับครู)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม
โครงสร้างของกิจกรรม ลดเวลาเรียน : ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (ส่ง 23 พ.ค.2559)
แบบปก ID_Plan
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง
ผลการสอบไม่ผ่าน ที่ต้องสอบแก้ตัวรอบ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: 2; 3; 4; 5; 6
ผังห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2559
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
แบบบันทึกคัดเลือกข้าราชการ
แบบกรอกประวัติผู้เสนอเข้ารับคัดเลือกเป็นข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
แผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2559
ปฎิทินปฏิบัติงานวิชาการระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2558
ผังห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ห้องเรียนออนไลน์ครูมณ
โครงการยุวชนประกันภัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
แบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา-ปีการศึกษา2558
แบบรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โปรแกรมแปลผลการประเมินพฤติกรรม SDQ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2558 - พฤษภาคม 2558
เกณฑ์การประเมินนักเรียนโครงการเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ