บันทึกข้อความอนุมัติใช้แผนการสอน
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2559
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาน 3 ตัน 6 ล้อ
สอบราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 3 ตัน 6 ล้อ
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
แบบฟอร์มรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มขอจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณ
รายชื่อนักเรียนปี 2559 ภาคเรียนที่ 2
แบบฟอร์มเขียนรายละเอียดกิจกรรมเข้าแผน 60
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ระดับมัธยมศึกษา
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายงานการสร้างและการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
ดูผลการลงกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่นี้
ลงทะเบียนแจ้งชื่อกิจกรรมลดเวลา เพิ่มเวลารู้(สำหรับครู)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม
โครงสร้างของกิจกรรม ลดเวลาเรียน : ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (ส่ง 23 พ.ค.2559)
แบบปก ID_Plan
แบบฟอร์มพัฒนาตนเอง
ผลการสอบไม่ผ่าน ที่ต้องสอบแก้ตัวรอบ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1: 2; 3; 4; 5; 6
ผังห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2559
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 2
แบบบันทึกคัดเลือกข้าราชการ
แบบกรอกประวัติผู้เสนอเข้ารับคัดเลือกเป็นข้าราชการครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
แผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ 2559
ปฎิทินปฏิบัติงานวิชาการระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2558
ผังห้องสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ตารางสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ห้องเรียนออนไลน์ครูมณ
โครงการยุวชนประกันภัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
แบบบันทึกผลการเรียนประจำวิชา-ปีการศึกษา2558
แบบรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โปรแกรมแปลผลการประเมินพฤติกรรม SDQ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประกอบพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2558 - พฤษภาคม 2558
เกณฑ์การประเมินนักเรียนโครงการเยาวชนคนดีศรีธรรมโชติ