นายวิโรจน์ ไชยภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
นางสาวชุติมา  สุคันธตุล
นายชลิต   เชื้อเพชร
นางสาวณภัทร นรสิงห
นายเชี่ยวชาญ  เทพกุศล

รองฯ ฝ่ายอำนวยการ

รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รองฯ ฝ่ายวิชาการ

รองฯ ฝ่ายกิจการนักเรียน