นายสุขวิทย์    ปู้ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

   
 
นางสาวชุติมา  สุคันธตุล
นายทวิช  แจ่มจำรัส
 
นางสาวณภัทร นรสิงห
นายสุขุม ดอกเข็ม

รองฯ ฝ่ายอำนวยการ

รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
รองฯ ฝ่ายกิจการ

รองฯ ฝ่ายวิชาการ