นายวิโรจน์ ไชยภักดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
นางสาวณภัทร นรสิงห์
นายชลิต   เชื้อเพชร
นางสาวชุติมา  สุคันธตุล
นายเชี่ยวชาญ  เทพกุศล
นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์

รองฯฝ่ายบริหารงานวิชาการ

รองฯฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองฯฝ่ายบริหารงบประมาณและบุคลากร

รอง ฯ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่รองฯ ฝ่ายนโยบายฯ