นายสมเกียรติ  กู้เกียรติภูมิ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   
นางสาวณภัทร นรสิงห์
นายชลิต   เชื้อเพชร
นางสาวชุติมา  สุคันธตุล
นายชลิต   เชื้อเพชร
นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รองฯฝ่ายงบประมาณและบุคลากร

รอง ฯ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานนโนบายฯ