พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธี

"กษิณาวรนุสรณ์"

พิธีมุทิตาจิต

เกษียรอายุราชการ

พิธีมอบทุนการศึกษา

ของประจำปีการศึกษา 2561

มอบเกียรติบัตรและของรางวัลการเเข่งขัน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการ

ให้ความรู้เเละป้องกันโรคไข้เลือดออก

การเเข่งขันมหกรรมวิชาการ 

 ระดับชาติกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT

การศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์

การลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กิจกรรม

English Camp

กิจกรรม

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดเขตพื้นที่

รักษาความสะอาด ประจำเดือนกรกฎาคม

กิจกรรมการเข้าค่าย

นักเรียนตามโครงการทักษะชีวิต

การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมโฟล์คซองร้องเต้น

ในโครงการ To Be Number 1

การประเมินระดับประเทศ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

โครงการศึกษาเเหล่งการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พีธีทำบุญเพลพระสงฆ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 

แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมกิจกรรมตลาดนัด3R Market 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เเละปีที่ 5

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม

เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

การประเมิน

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ครูผู้ช่วย 

กิจกรรม English ภายใต้แนวความคิด

  Fun with English & Games

กิจกรรม

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรม

การฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม

การเยี่ยมชมกระบวนการ

ถ่ายรายการเกมส์โชว์ ชิงร้อยชิงล้าน

อบรมแนะแนวให้กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี 4-5และปวชปีที่1ปีที่ 2

กิจกรรม

แห่เทียนพรรษาประจำปี 2561

พิธี

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

โครงการ

ปลอดขยะzero wast school

กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า

พลาสติก

ขบวนเเห่เทียน

จำนำพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรม

ค่ายเสริมความรู้สู่ประตูมหาวิทยาลัย

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมตลาดนัด

3R Market สู่ความพอเพียง

ฃ

โครงการ

อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2

กิจกรรม

การป้องกันโรคเอดส์

โครงการ

อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน

วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ทัศนศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันคล้ายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการเรียนรู้

เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โครงการอบรม 

โรคตามฤดูกาลและโรคระบาดใหม่ 

กิจกรรม

วันสุนทรภู่

กิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการศาสนธรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

โครงการประกวดส่งเสริม

ระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารี 2561

โครงการ

ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

พิธิไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน

การเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018

โครงการส่งเสริมลูกเสือ

มีระเบียบวินัยในสังคมต้านภัยยาเสพติด