การศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์

การลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กิจกรรม

English Camp

กิจกรรม

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดเขตพื้นที่

รักษาความสะอาด ประจำเดือนกรกฎาคม

กิจกรรมการเข้าค่าย

นักเรียนตามโครงการทักษะชีวิต

การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมโฟล์คซองร้องเต้น

ในโครงการ To Be Number 1

การประเมินระดับประเทศ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

โครงการศึกษาเเหล่งการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พีธีทำบุญเพลพระสงฆ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 

แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมกิจกรรมตลาดนัด3R Market 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เเละปีที่ 5

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม

เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

การประเมิน

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ครูผู้ช่วย 

กิจกรรม English ภายใต้แนวความคิด

  Fun with English & Games

กิจกรรม

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรม

การฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม

การเยี่ยมชมกระบวนการ

ถ่ายรายการเกมส์โชว์ ชิงร้อยชิงล้าน

อบรมแนะแนวให้กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี 4-5และปวชปีที่1ปีที่ 2

กิจกรรม

แห่เทียนพรรษาประจำปี 2561

พิธี

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

โครงการ

ปลอดขยะzero wast school

กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า

พลาสติก

ขบวนเเห่เทียน

จำนำพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรม

ค่ายเสริมความรู้สู่ประตูมหาวิทยาลัย

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมตลาดนัด

3R Market สู่ความพอเพียง

ฃ

โครงการ

อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2

กิจกรรม

การป้องกันโรคเอดส์

โครงการ

อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน

วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ทัศนศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันคล้ายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการเรียนรู้

เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โครงการอบรม 

โรคตามฤดูกาลและโรคระบาดใหม่ 

กิจกรรม

วันสุนทรภู่

กิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการศาสนธรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

โครงการประกวดส่งเสริม

ระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารี 2561

โครงการ

ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

พิธิไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน

การเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018

โครงการส่งเสริมลูกเสือ

มีระเบียบวินัยในสังคมต้านภัยยาเสพติด