.
โครงการบริการวิชาชีพบัญชี “สานฝันด้วยบัญชี”


กิจกรรม "International Camp for Community"


กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต


พิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาด

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

การเลือกตั้งสภานักเรียน

กิจกรรมโรคตามฤดูกาล

โรคติดต่อ และโรคระบาดใหม่

กิจกรรม

“เทศการตรุษจีน”

โครงการ

“เยือนถิ่นฅนคอม”

โครงการนักเรียน

รุ่นใหม่มีใบขับขี่

พิธีปฏิญาณตนและ

สวนสนามยุวกาชาด

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

กับการพัฒนาทักษะการคิด

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด

ประจำปี 2563

ค่ายวิทยาศาสตร์

เพื่อน้อง

พิธีมอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 69ระดับชาติ

ค่ายส่งเสริมอัจฉริยะภาพ

ภาษาจีน ???????

ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ

การสอนรูปแบบ STEM

กิจกรรม

งานวันครู

พิธีมอบเกียรติบัตร

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

กิจกรรมอบรม

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีเข้าประจำกอง

และประดับอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยีสัญจร

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

และบริษัท ฮอนด้า

พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยาก

จนพิเศษแบบมี

โครงการลูกเสือผู้นำสันติภาพ

 

Merrychristmas and

happy new year2020

พิธีมอบเกียรติบัตร

นักเรียน เรียนดี

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนสีสัตตะนาท สปป.ลาว

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน

เรียนดี ประจำปี 2562

โครงการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค

ประจำปี2562

กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง

และการฝึกซ้อมหนีไฟ

กิจกรรมตักบาตร

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง

ประจำปี2562

กิจกรรม

วันเอดส์โรค

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36

บาสเกตบอล 3x3

การจัดสอบธรรม-บาลีสนามหลวง

ประจำปี 2562

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ประจำปี 2562

.กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสา

เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1

โครงการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในโรงเรียน

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ

ประจำปีการศึกษา 2562

การทัศนศึกษาของ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอยินดีต้อนรับ

คุณครูวศิน ทองคำใส

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2562

วันสันติภาพโลก

Peace Day

พิธีโกสุมมุทิตา

ธนู กษิณา คุณากร

การแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙

กิจกรรม

INTERNATIONAL CAMP

โครงการเยาวชนร่วมใจ

ลดขยะเพื่อเอาชนะโรคภัย

"ธรรมโชติเกมส์"

ประจำปีการศึกษา 2562

'

กิจกรรม To Be Number One

โฟล์คซอง ร้อง เต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

พิธีมอบทุนการศึกษาวันแม่แห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กิจกรรมการอบรมอย.น้อยรุ่นใหม่

ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กิจกรรมทำอย่างไร ให้ไกลโรคอ้วน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เเละปวช.3

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชชนนี

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชชนนี

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

และพิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

และพิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การทัศนศึกษาของระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปีที่ ๑

กิจกรรมการเข้าค่ายนักเรียนตามโครงการ

ทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กิจกรรมอบรมศิลปะการต่อสู้กังฟู

และนาฏศิลป์จีนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

โครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

กิจกรรมรับเครื่องแบบพระราชทาน

ในโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

 

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช

การทัศนศึกษาของระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่๕ และประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปีที่ ๒

กิจกรรม

ค่ายคณิตศาสตร์

 

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษา

ดีเด่นด้านการแนะแนวระดับเขต

พื้นที่การศึกษา

การประชุมสมาคมผู้ปกครองเเละครู

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขบวนเเห่เทียนจำนำพรรษา

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

 

กิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ณ วัดกำมะเชียร

กิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ณ วัดท่าช้าง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ประจำปี ๒๕๖๒

การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการขับเคลื่อน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมป้องกันภัยจากยาเสพติด

และการท้องก่อนวัยอันควร

โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการ

เรียนรู้สำหรับศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑

การแข่งขันกิจกรรม Brand's Brain

international challenge 2562

โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในงานด้านกระบวนการยุติธรรม

และนิติวิทยาศาสตร์

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่

ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย

เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กิจกรรมโครงการเสริมสร้าง

กลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง

 

กิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

]

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

มอบเกียรติบัตรและของรางวัล

การแข่งขันบาสเกตบอล SINGHA 3x3

 

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเเละเยาวชน

จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และปวช.๓

พิธิไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นิทรรศการในการประเมินชมรม

TO BE NUMBER ONE

การฝึกอบรม

โครงการเสริมสร้างเยาวชนตาวิเศษ

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระราชินีประจำปีพุทธศักราช2562

การประเมินระดับภาค

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

กิจกรรมเวียนเทียน

ในวันวิสาขบูชา ณ วัดกำมะเชียร

กิจกรรมเวียนเทียน

ในวันวิสาขบูชา ณ วัดท่าช้าง

ค่ายคุณธรรม

เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรมแก่นักเรียน

พิธีทำบุญ

วันก่อตั้งโรงเรียน

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล

ระดับ ScQA ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุม

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

พีธีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

การแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศราชพฤกษ์ชูช่อ

ช่อที่ 51

กิจกรรม Open

Houseเปิดบ้านวิชาการ

พิธีมอบเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการเเข่งขันงาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนัก

งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

กิจกรรมประกวดเยาวชนคนดีศรี

ธรรมโชติประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดเขตพื้นที่

รักษาความสะอาดประจำเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม"ตรุษจีนรุ่งโรจน์

ณ ธรรมโชติศึกษาลัย ครั้งที่ 2 "

วันสถาปนายุวกาชาดไทยเเละ

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

โครงการอบรม

เเก่นนำสิ่งเเวดล้อม ปีการศึกษา 2561

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 2

ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง

ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงการเสริมสร้างแกนนำเยาวชนคนดี

ศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันครู

ครั้งที่ 63

โครงการ “ศึกษาดูงานสภานักเรียน

โรงเรียนสภานักเรียนดีเด่น”

พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียน

ยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข

"ธรรมโชติเกมส์"

กีฬา-กรีฑาภายในต้านภัยยาเสพติด

ค่ายพักเเรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

เเละยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลป

หัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2561

กิจกรรม

วันปีใหม่ 2562

กิจกรรม

Merry Christmas

ขอต้อนรับคุณครูวิษณุ ทองคำ

ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

โครงการ

นิทรรศการเเนะเเนวการศึกษาต่อ

โครงการยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนระดับอำเภอ

ปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี

"คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง"

การสอบความรู้ธรรมศึกษา

ในสนามหลวง พ.ศ.2561

พิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ประจำปี 2561

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ

ศิลปหัตถกรรมวิชาการ ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

พิธี

"กษิณาวรนุสรณ์"

พิธีมุทิตาจิต

เกษียรอายุราชการ

พิธีมอบทุนการศึกษา

ของประจำปีการศึกษา 2561

มอบเกียรติบัตรและของรางวัลการเเข่งขัน

ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการ

ให้ความรู้เเละป้องกันโรคไข้เลือดออก

การเเข่งขันมหกรรมวิชาการ 

 ระดับชาติกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46 ICT

การศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์

การลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กิจกรรม

English Camp

กิจกรรม

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดเขตพื้นที่

รักษาความสะอาด ประจำเดือนกรกฎาคม

กิจกรรมการเข้าค่าย

นักเรียนตามโครงการทักษะชีวิต

การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมโฟล์คซองร้องเต้น

ในโครงการ To Be Number 1

การประเมินระดับประเทศ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

โครงการศึกษาเเหล่งการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พีธีทำบุญเพลพระสงฆ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 

แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมกิจกรรมตลาดนัด3R Market 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เเละปีที่ 5

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม

เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

การประเมิน

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ครูผู้ช่วย 

กิจกรรม English ภายใต้แนวความคิด

  Fun with English & Games

กิจกรรม

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรม

การฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม

การเยี่ยมชมกระบวนการ

ถ่ายรายการเกมส์โชว์ ชิงร้อยชิงล้าน

อบรมแนะแนวให้กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี 4-5และปวชปีที่1ปีที่ 2

กิจกรรม

แห่เทียนพรรษาประจำปี 2561

พิธี

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

โครงการ

ปลอดขยะzero wast school

กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า

พลาสติก

ขบวนเเห่เทียน

จำนำพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรม

ค่ายเสริมความรู้สู่ประตูมหาวิทยาลัย

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมตลาดนัด

3R Market สู่ความพอเพียง

ฃ

โครงการ

อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2

กิจกรรม

การป้องกันโรคเอดส์

โครงการ

อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน

วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ทัศนศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันคล้ายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการเรียนรู้

เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โครงการอบรม 

โรคตามฤดูกาลและโรคระบาดใหม่ 

กิจกรรม

วันสุนทรภู่

กิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการศาสนธรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

โครงการประกวดส่งเสริม

ระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารี 2561

โครงการ

ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

พิธิไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน

การเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018

โครงการส่งเสริมลูกเสือ

มีระเบียบวินัยในสังคมต้านภัยยาเสพติด