การลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

กิจกรรม

เสริมประสบการณ์ English Camp

กิจกรรม

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดเขตพื้นที่

รักษาความสะอาด ประจำเดือนกรกฎาคม

กิจกรรมการเข้าค่าย

นักเรียนตามโครงการทักษะชีวิต

การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ

สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมโฟล์คซองร้องเต้น

ในโครงการ To Be Number 1

การประเมินระดับประเทศ

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

โครงการศึกษาเเหล่งการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พีธีทำบุญเพลพระสงฆ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรม

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 

แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กิจกรรมกิจกรรมตลาดนัด3R Market 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เเละปีที่ 5

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม

เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน

การประเมิน

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

การรายงานผลการปฏิบัติงานครูผู้ช่วย 

ตามหลักสูตรการเตรียมความพร้อม

กิจกรรม English ภายใต้แนวความคิด

  Fun with English & Games

กิจกรรม

การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 

สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรม

การฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์สิ่งเเวดล้อม

การเยี่ยมชมกระบวนการ

ถ่ายรายการเกมส์โชว์ “ชิงร้อยชิงล้าน”

อบรมแนะแนวให้กับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปี 4-5และปวชปีที่1ปีที่ 2

กิจกรรม

แห่เทียนพรรษาประจำปี 2561

พิธี

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

โครงการ

ปลอดขยะzero wast school

กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า

แทนถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

ขบวนเเห่เทียน

จำนำพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรม

ค่ายเสริมความรู้สู่ประตูมหาวิทยาลัย

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมตลาดนัด

3R Market สู่ความพอเพียง

ฃ

โครงการ

อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2

กิจกรรม

การป้องกันโรคเอดส์

โครงการ

อบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขัน

วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

ทัศนศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันคล้ายวันสถาปนา

คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการเรียนรู้

เกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

โครงการอบรม 

โรคตามฤดูกาลและโรคระบาดใหม่ 

กิจกรรม

วันสุนทรภู่

กิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

โครงการศาสนธรรม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

โครงการประกวดส่งเสริม

ระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารี 2561

โครงการ

ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

พิธิไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการ

ค่ายคุณธรรมจริยธรรม

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน

การเล่นการพนันฟุตบอลโลก 2018

โครงการส่งเสริมลูกเสือ

มีระเบียบวินัยในสังคมต้านภัยยาเสพติด

การประเมิน

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

การประชุม

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

การประชุมศิษย์เก่า

เพื่อก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า

การทดสอบ 

สมรรถภาพทางกาย

มอบรางวัล

การแข่งขันบาสเก็ตบอล

พิธี

มอบทุนการศึกษา

กิจกรรม

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

โครงการ

ฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ขอยินดีต้อนรับ

คุณครูปิ่นวดี พิพิธ

กิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์นักเรียนใหม่

โครงการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด

สมาคมศิษย์เก่า

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

พิธีทำบุญ

วันก่อตั้งโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ประชุม

ผู้ปกครองนักเรียน

รางวัล

คนดีประเทศไทย

กิจกรรม

ประกวดโครงงานคุณธรรม

กิจกรรม 

ราชพฤกษ์ชูช่อ

พิธีมอบเกียรติบัตร 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

พิธี

มอบประกาศนียบัตร

กิจกรรม

ตรุษจีนรุ่งโรจน์

พิธีมอบเกียรติบัตร

การแข่งขันประกวคลิปเชิงสร้างสรรค์

พิธีมอบเกียรติบัตร 

การแข่งขันโครงการยุวชนประกันภัย

พิธีมอบถ้วยและเงินรางวัล 

กีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด 

พิธีมอบเกียรติบัตร

ห้องเรียนสะอาด

ทัศนศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ไมค์ทองคำเด็ก 

ช่องเวิร์คพอยท์

การประเมินศักยภาพ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

กิจกรรม

Open House

ทัศนศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณะกรรมการสภานักเรียน

มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัล

การแข่งขัน A-math game

ขอยินดีต้อนรับ 

คุณครูจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม

มัธยมศึกษาปีที่ 6และปวช.ปีที่ 3

พีธีมอบ

รางวัลและเกียรติบัตร วันคริสต์มาส

พิธีมอบรางวัลและประกาศนียบัตร

กีฬานักเรียนสุพรรณณิการ์เกมส์

การประเมิน

โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

กิจกรรม

โครงการอบรมค่ายคุณธรรม

กิจกรรม 

 งานปีใหม่ให้กับนักเรียน

โครงการสร้างจิตสำนึก

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย

กฏหมาย

การรับราชการทหาร

สุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 5 

ประจำปีการศึกษา 2560

Christmas

Day

ขอต้อนรับคณะคุณครู

โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์

การฝึกภาคสนาม

นักศึกษาวิชาทหาร

โครงการ

ทักษะชีวิต YCTCS

กิจกรรม

การแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การแข่งขัน

A-math game

โครงการ

ก้าวคนละก้าว

โครงการ

เสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย

พิธีทำบุญตักบาตร

ถวายเป็นพระราชกุศล

ทัศนศึกษา

มหกรรมในหลวงรักเรา

พิธีเปิด

คนเดิมบางรวมใจภักดิ์ รักในหลวง

นิทรรศการ

งานแนะแนวการศึกษาต่อ

กิจกรรม

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

วันสมเด็จ

พระมหาธีรราชเจ้า

พิธี

มอบเกียรติบัตร

การฝึกภาคสนาม

หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ครั้งที่ 67

ทัศนศึกษา

ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการ

ค่าย A-Math Game

 

มอบรางวัลการแข่งขันยุวชนประกันภัย

สำหรับปี 2560

 

โครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่

นายวิโรจน์ ไชยภักดี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2