พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมโครงการฝึกอบรมแกนนำลูกเสือวิสามัญ


โครงการปิ่นมาลาวิชาการ ครั้งที่ 5


โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมค่ายภาษานานาชาติ
International Camp


กิจกรรมโครงการค่ายศิลปะสัญจร สู่ชุมชนประชุมการดำเนินงาน 57 ปี
คืนสู่เหย้า ชาวม่วง – เหลือง


การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน


คณะครูผู้บังคับบัญชายุวกาชาดจำนวน6คน
และนักเรียนสมาชิกยุวกาชาดระดับ4


การนิเทศ ติดตามงานตามนโยบายและจุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


การสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ
ครั้งที่ 9


โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน


พิธีรับเกียรติบัตรกิจกรรมนักเรียน
ประพฤติดีศรีธรรมโชติ


โครงการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ประจำปี 2565


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย


พิธีมอบเกียรติบัตรหลักสูตรความร่วมมือ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


การจ่ายเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค


กิจกรรมค่ายส่งเสริมพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ด้านวิชาการ ระดับ ม.ต้น

“สุพรรณิการ์เกมส์”

“สุพรรณิการ์เกมส์”

กิจกรรมวันตรุษจีน (ศึกชิงบัลลังก์วังมังกร)

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


คณะติดตามงานโรงเรียนหน่วยลูกเสืออนุรักษ์
์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

พลังครู คือหัวใจ ของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา
วันครู ครั้งที่ 67

พลังครู คือหัวใจ ของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา
วันครู ครั้งที่ 67


ประชุมการดำเนินงาน 57 ปี
คืนสู่เหย้า ชาวม่วง – เหลือง


ครูในดวงใจศิษย์ ครั้งที่ 19
เนื่องในวันครูแห่งชาติ

การแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกม ครั้งที่ 8

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566


โครงการอบรมสารวัตรนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ปวช.2

.
โครงการประกวดวาดภาพ
ตลาดเก่าบ้านเจ้าคุณ


พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมค่ายสังคมศึกษาพัฒนาการเรียนรู้
(Social Studies Camp)

เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปวช.1

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


กิจกรรมร่วมทำบุญในวันพระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กีฬาเทเบิลเทนนิส

เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน


กิจกรรมร่วมทำบุญในวันพระ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม อย.น้อยรุ่นใหม่ ใส่ใจสุขภาพ


กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู


งานส่งเสริมความสามารถพิเศษ
และยกระดับคุณภาพผู้เรียน


กิจกรรมการแข่งขัน A-Math Game เกมต่อคำนวณ

สิงห์บุรีเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38

กิจกรรมนิทรรศการแนะแนว


การเยี่ยมชมการเตรียมรับการประเมิน
นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน


พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมร่วมทำบุญในวันพระ

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม

ประชุมคนขับรถ รับส่งนักเรียน

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถด้านนันทนาการ

การประชุม
การจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

บันทึกเทปรายการตรงประเด็น
สถานีโทรทัศน์ Thai PBS

โครงการป้องกันอัคคีภัย
และซ้อมอพยพหนีไฟ

ประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 2565

ตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุ
และสร้างความปลอดภัย

ประชุมผู้ประกอบการ
รถรับส่งนักเรียน

ยินดีต้อนรับ
ดร.ทวิช แจ่มจำรัส
จากโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

ยินดีต้อนรับ
ดร.ทวิช แจ่มจำรัส

กิจกรรมค่ายเสริมทักษะ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ


โครงการพาน้องกับมาเรียนพิธีวางพวงมาลา


บันทึกเทปรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.


มอบของช่วยเหลือ
ครอบครัวนักเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัย


งานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

 60 ปี อันสง่างาม
SGLAMOROUS VENING PARTY

ผลการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะการวาดภาพ
และการแข่งขันวาดภาพ

ผู้ว่ามาหานะเธอ

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

กตเวทิตา กษิณานุสรณ์

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ เกมส์24
และ SUDOKU

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นประธานการคัดเลือก
ครอบครัวคุณธรรมระดับจังหวัด

การแข่งขัน
กีฬาเซปักตะกร้อเยาวชนเงินล้าน
อบจ. สุพรรณ ลีกคัพปีที่7

โครงการ
ฝึกอบรมกิจกรรมสานผักตบชวา

การประกวดและแข่งขัน
ทักษะวิชากร ปี 2565 “นวัตกรรม เทคโนโลยี 46ICT

งานชุมนุมยุวกาชาด
ส่วนภูมิภาค

ผลการประกวดเพลงพื้นบ้าน
(เพลงอีแซว)

การตรวจฟัน และดูแลสุขภาพฟัน
ในช่องปาก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การแข่งกีฬาสีภายใน"ธรรมโชติเกมส์"

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

การใช้หลักสูตรท้องถิ่น วิพากษ์ ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น


ลูกเสือจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศลการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน มีการประกวดชุดรีไซเคิล

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาคู่วัฒนธรรมจีน ของสถาบันขงจื่อ

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับ
นักเรียนที่มีความประพฤติดี


จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

กิจกรรมอาเซียนเปิดโลก
การเรียนรู้สู่ประชาคม

โครงการอบรมพัฒนา
สื่อนวัตกรรมทางศิลปะ

กิจกรรมการเข้าค่ายฝึกอบรมยุวกาชาด
ระดับ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ
ครั้งที่ 7

กิจกรรมศาลจำลอง
และดูการพิจารณาคดีจริง

การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

โครงการสร้างวินัยปลูกจิตสำนึก เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

การอบรมด้านเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ได้นำนักเรียนแข่งขัน การประกวดรำวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมค่ายเสริมประสบการณ์
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

วันสุนทรภู่และวันภาษา
ไทยแห่งชาติ

โครงการอบรม
‘‘ค่ายหุ่นยนต์
.
ค่ายคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมพี่สอนน้อง
ทำบานอฟฟี่พาย

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ประจำปี 2565

พิธีเปิดโครงการสร้างวินัย ปลูกจิตสำนึก เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ

พิธีมอบทุนการศึกษา ทุนชินาติ
ปี 2565

การนิเทศ ติดตาม
ใช้หลักสูตรท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชน


การอบรมวิชาการสู่วิชาชีพในศาสตร
์การผสมเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจบริการ


RUNNING 2022”
ธรรมโชติชวนวิ่งเพื่อน้อง

โครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน และสร้างเครือข่าย “ฮีโร่น้อย อาสาพิทักษ์น้ำ”

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ
และสวนสนาม

การประกวดรำวง
‘‘เพลงรำวงสุพรรณบุรี’’

การแข่งขันกิจกรรม
E-sport Game

กิจกรรมเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ภายใต้โครงการคนดีศรีสุพรรณ

กิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

การเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) ของสมาชิกยุวกาชาดระดับ 3

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และปวช.1

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ -เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การประชุมผู้ประกอบ
การรถรับส่งนักเรียน

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะกรรม
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรท้องถิ่นเพลงพื้นบ้าน เพลงอีแซว

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปวช.1

การมอบตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ

ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดง
ผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางการศึกษา (MOU)

การมอบตัวนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

การสอบคัดเลือกนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 26 มี.ค 65

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
และการนิเทศ กำกับ ติดตามการพัฒนา

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาและการติดตามโครงการ

การฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง
ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-2


เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทย
ระดับชาติครั้งที่ 5


การอบรมโครงการลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา


กินกรรมสัปดาห์วันครู
ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2564

งานวันครู
ครั้งที่ 66

การฝึกอบรมลูกเสือ
จิตอาสาพระราชทาน

ครูในดวงใจศิษย์
ครั้งที่ 18

บันทึกข้อตกลง
MOU

พนักเรียนทุนพระราชทาน
ม.ท.ศ. รุ่นที่13


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
"โครงการโรงเรียนคุณธรรม"


การประชุมคณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครอง


ค่าย"ต้นกล้าศิลปะ"
ห้องเรียน "ยุวชน คนสร้างศิลป์"

พิธีทำบุญ
เปิดโรงอาหาร 260 ที่นั่ง

โครงการเปิดบ้าน
ครูใหญ่ ครุสุวรรณภูมิ

การฝึกอบรบวิทยากรแกนนำ
ลูกเสือจิตอาสาพระราขทาน

การกํากับติดตามประเมิน
ตามหลักเกณฑ์

การประชุมเครือค่าย
ผู้ปกครองและคณะกรรมการ

วันชาติ
วันพ่อแห่งขาติ

โครงการ
ยุว
ชนประกันภัย

ลูกเสือยุวกาชาด
และกิจกรรมนักเรียน

ลบาสเกตบอล3x3
Thaibasketball


โครงอบรมลูกเสือ
ทรัพยากรธรรมชาติ


พิธีมอบเกียรติบัติ
เยวชนคนดีศรีธรรมโชต

ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชุมรับรองผลการ
พิจารณาเพื่อรับเงื่อนไข

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ


ร่วมแสดงความยินดีกับ
คุณครูวิษณุ ทองคำ


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้ทำพิธีมอบเข็มลูกเสือ

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำการ
เเข่งขันโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย

กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง
เเละส่งเสริมสร้าง

ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติตนของคณะครู

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โครงการเปิดบ้านครูใหญ่สุวรรณภูมิ
"IEd Open House 2012 "

ค่ายงานภาษาไทยสัญจร
พี่น้องสานสัมพันธ์

โครงการเรียนรู้ในหัวข้อ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยี

โครงการเรียนรู้ในหัวข้อ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยี


โครงการเรียนรู้ในหัวข้อ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยี


ขอต้อนรับ นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3x3


การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์


กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์


กิจกรรมปกป้องสถาบัน สันติ สามัคคี


พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หั;

การประชุมสามัญคณะกรรมการสมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

Open house ณ มหาวิทธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้
ด้านวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์

ยินดีต้อนรับคุณครูรชตะ แก้วสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับ
คุณครูธีรวุฒิ สิงหเลิศ

เข้าร่วมการบริจาคเลือด
กับสภากาชาด

การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มอบกระทงให้แก่วัดวังสำเภาล่ม
และวัดต่างๆ


โครงการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์


การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
3x3 นครสวรรค์


การประชุมผู้ปกครองและ
ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืม

โครงการพัฒนาบุคลากร


กิจกรรมมอบเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษ

พิธีวางพวงมาลาหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์

อบรมและถ่ายทอดความรู้
ด้วยการผสมเครื่องดื่ม

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ
ห้องเรียนเครือข่าย PIM

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก


โครงการโรงเรียนพี่
โรงเรียนน้อง


ได้จัดงานเลี้ยง ให้กับคุณครูสำเริง บุญมี คุณครูสุณี ภู่พานิช และคุณครูอุบลรัตน์ จันทน์ชัย

งานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเด็กเเละเยาวชน

โครงการความปลอดภัย
ในโรงเรียนให้กับยุวกาชาด

โครงการโรงเรียนพี่
โรงเรียนน้อง


โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด


พิธีมอบทุนการศึกษา


โครงการตำรวจ
ประสานโรงเรียน

การดำเนินงานตามแผนปฎิบัติ
ราชการด้านการศึกษา

โครงการยุวกาชาด
บำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ


ร่วมบริจาค
โลหิตแก่สภากาชาดไทย


กิจกรรม
พิธีไหว้ครู


โครงการ
ปลูกป่าและป้องกันไฟป่า


กิจกรรม
เฉลิมพระชนมพรรษา


โครงการ
ปลูกต้นไม้


กิจกรรม
ราชพฤกษ์ชูช่อ


พิธีมอบประกาศนียบัตร
ม.3 และ ม.6


กิจกรรม
Open House


ทัศนศึกษา
ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราช

กิจกรรมเวียนเทียน
ทางพระะพุทธศาสนา


โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

.

โครงการบริการวิชาชีพบัญชี “สานฝันด้วยบัญชี”


กิจกรรม "International Camp for Community"


กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต


พิธีปฏิญาณตน
และสวนสนามยุวกาชาด


กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
การเลือกตั้งสภานักเรียน


กิจกรรมโรคตามฤดูกาล
โรคติดต่อ และโรคระบาดใหม่


กิจกรรม
“เทศการตรุษจีน”


โครงการ
“เยือนถิ่นฅนคอม”


โครงการนักเรียน
รุ่นใหม่มีใบขับขี่

พิธีปฏิญาณตนและ
สวนสนามยุวกาชาด

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
กับการพัฒนาทักษะการคิด

วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด
ประจำปี 2563

ค่ายวิทยาศาสตร์
เพื่อน้อง

พิธีมอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69ระดับชาติ

ค่ายส่งเสริมอัจฉริยะภาพ

ภาษาจีน ???????

ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ

การสอนรูปแบบ STEM

กิจกรรม

งานวันครู

พิธีมอบเกียรติบัตร

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

กิจกรรมอบรม

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง

ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีเข้าประจำกอง

และประดับอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

การงานอาชีพ

และเทคโนโลยีสัญจร

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

และบริษัท ฮอนด้า

พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยาก

จนพิเศษแบบมี

โครงการลูกเสือผู้นำสันติภาพ

 

Merrychristmas and

happy new year2020

พิธีมอบเกียรติบัตร

นักเรียน เรียนดี

ยินดีต้อนรับ

โรงเรียนสีสัตตะนาท สปป.ลาว

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน

เรียนดี ประจำปี 2562

โครงการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค

ประจำปี2562

กิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิง

และการฝึกซ้อมหนีไฟ

กิจกรรมตักบาตร

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

คนเดิมบาง รวมใจภักดิ์ รักในหลวง

ประจำปี2562

กิจกรรม

วันเอดส์โรค

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36

บาสเกตบอล 3x3

การจัดสอบธรรม-บาลีสนามหลวง

ประจำปี 2562

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ประจำปี 2562

.กิจกรรมยุวกาชาดจิตอาสา

เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 3

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

ระดับชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1

โครงการอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยในโรงเรียน

นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ

ประจำปีการศึกษา 2562

การทัศนศึกษาของ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอยินดีต้อนรับ

คุณครูวศิน ทองคำใส

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2562

วันสันติภาพโลก

Peace Day

พิธีโกสุมมุทิตา

ธนู กษิณา คุณากร

การแข่งขัน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙

กิจกรรม

INTERNATIONAL CAMP

โครงการเยาวชนร่วมใจ

ลดขยะเพื่อเอาชนะโรคภัย

"ธรรมโชติเกมส์"

ประจำปีการศึกษา 2562

'

กิจกรรม To Be Number One

โฟล์คซอง ร้อง เต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

พิธีมอบทุนการศึกษาวันแม่แห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กิจกรรมการอบรมอย.น้อยรุ่นใหม่

ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กิจกรรมทำอย่างไร ให้ไกลโรคอ้วน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เเละปวช.3

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชชนนี

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชชนนี

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

และพิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

และพิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การทัศนศึกษาของระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปีที่ ๑

กิจกรรมการเข้าค่ายนักเรียนตามโครงการ

ทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กิจกรรมอบรมศิลปะการต่อสู้กังฟู

และนาฏศิลป์จีนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

โครงการยุวกาชาดจิตอาสาเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

กิจกรรมรับเครื่องแบบพระราชทาน

ในโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

 

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช

การทัศนศึกษาของระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่๕ และประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปีที่ ๒

กิจกรรม

ค่ายคณิตศาสตร์

 

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษา

ดีเด่นด้านการแนะแนวระดับเขต

พื้นที่การศึกษา

การประชุมสมาคมผู้ปกครองเเละครู

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขบวนเเห่เทียนจำนำพรรษา

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๒

 

กิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ณ วัดกำมะเชียร

กิจกรรมเวียนเทียนในวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

ณ วัดท่าช้าง

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ประจำปี ๒๕๖๒

การตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามการขับเคลื่อน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมป้องกันภัยจากยาเสพติด

และการท้องก่อนวัยอันควร

โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการจัดการ

เรียนรู้สำหรับศิษย์ในศตวรรษที่ ๒๑

การแข่งขันกิจกรรม Brand's Brain

international challenge 2562

โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในงานด้านกระบวนการยุติธรรม

และนิติวิทยาศาสตร์

โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่

ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน

 

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมาย

เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ

ลูกเสือแห่งชาติ

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

กิจกรรมโครงการเสริมสร้าง

กลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสามัคคีปรองดอง

 

กิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 

]

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

มอบเกียรติบัตรและของรางวัล

การแข่งขันบาสเกตบอล SINGHA 3x3

 

การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการศึกษา

เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กเเละเยาวชน

จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และปวช.๓

พิธิไหว้ครู

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

นิทรรศการในการประเมินชมรม

TO BE NUMBER ONE

การฝึกอบรม

โครงการเสริมสร้างเยาวชนตาวิเศษ

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระราชินีประจำปีพุทธศักราช2562

การประเมินระดับภาค

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

กิจกรรมเวียนเทียน

ในวันวิสาขบูชา ณ วัดกำมะเชียร

กิจกรรมเวียนเทียน

ในวันวิสาขบูชา ณ วัดท่าช้าง

ค่ายคุณธรรม

เพื่อปลูกฝังด้านคุณธรรมแก่นักเรียน

พิธีทำบุญ

วันก่อตั้งโรงเรียน

การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล

ระดับ ScQA ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

การประชุม

มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

พีธีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

การแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษา

ปัจฉิมนิเทศราชพฤกษ์ชูช่อ

ช่อที่ 51

กิจกรรม Open

Houseเปิดบ้านวิชาการ

พิธีมอบเกียรติบัตรที่เข้าร่วมการเเข่งขันงาน

มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ

การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนัก

งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9

กิจกรรมประกวดเยาวชนคนดีศรี

ธรรมโชติประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบเกียรติบัตร การประกวดเขตพื้นที่

รักษาความสะอาดประจำเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสืออนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม"ตรุษจีนรุ่งโรจน์

ณ ธรรมโชติศึกษาลัย ครั้งที่ 2 "

วันสถาปนายุวกาชาดไทยเเละ

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

โครงการอบรม

เเก่นนำสิ่งเเวดล้อม ปีการศึกษา 2561

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 2

ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง

ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ

เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงการเสริมสร้างแกนนำเยาวชนคนดี

ศรีสุพรรณ ร่วมต่อต้านยาเสพติด

ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันครู

ครั้งที่ 63

โครงการ “ศึกษาดูงานสภานักเรียน

โรงเรียนสภานักเรียนดีเด่น”พิธีมอบเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษเเบบมีเงื่อนไข"ธรรมโชติเกมส์"
กีฬา-กรีฑาภายในต้านภัยยาเสพติดค่ายพักเเรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
เเละยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1งานมหกรรมความสามารถทางศิลป
หัตถกรรมระดับชาติปีการศึกษา 2561กิจกรรม
วันปีใหม่ 2562กิจกรรม
Merry Christmasขอต้อนรับคุณครูวิษณุ ทองคำ
ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งโครงการ
นิทรรศการเเนะเเนวการศึกษาต่อโครงการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนระดับอำเภอ