นางสุขุมาล แก้วจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
นางสาวรัชดา จิตรสามารถ
นางธนวรรณ โสขุมา
นางสาววิภาวดี ภรณ์พิริยะนิยม
นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ
นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐาน
   
นางสาวปริตตา ชาญสมร
นางสาวจรรยา จิวเจริญ
นางสาวนิษณา สว่างศรี