นางสาวธนวรรณ โสขุมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


   
นางสาวรัชดา จิตสามารถ
นางสุขุมาล แก้วจันทร์
นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ
นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐาน

นางสมาพร มาดี

 


นางสาวปริตตา ชาญสมร
นางสาวจรรยา จิวเจริญ
นางสาวนิษณา น้ำเพชร
นางสาวศุภร พวงมาลี