นางธนวรรณ โสขุมา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   
นางสาวรัชดา จิตรสามารถ
นางสุขุมาล แก้วจันทร์
นางสาววิภาวดี ภรณ์พิริยะนิยม
นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ
นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐาน
นางสาวปริตตา ชาญสมร
นางสาวจรรยา จิวเจริญ
นางสาวนิษณา สว่างศรี
นางสาวศุภร พวงมาลี
นางสาวดารัณ สรรสม