นางธนวรรณ โสขุมา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

   

นางสาวรัชดา จิตรสามารถ

นางสุขุมาล แก้วจันทร์
นางสมาพร มาดี
นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ
นางสาวสมบูรณ์ ระโหฐาน
นางสาวปริตตา ชาญสมร
นางสาวจรรยา จิวเจริญ
นางสาวนิษณา สว่างศรี
นางสาวศุภร พวงมาลี

นางสาวดารัณ สรรสม