นายธรรมรัตน์ ศรีโมรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายศิลา ฤษษ์เปลี่ยน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

นายอัศวิน ศรีจงใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

นางสาวขนิษฐา ไชยวัฒน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายพลากร คูหาพัฒนกูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
         

นางสาวขวัญพร โพธิ์ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพลอยไพริน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายธีรชัย หารศึก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา