นายวิศรุต อู่อรุณ
นางสาวสุวนันท์ กาฬภักดี
นายนรวิชญ์ สว่างศรี
นายชัยวัฒน์ ขุนณรงค์
นางสาวธีราภรณ์ มุ่งดี
         
นางสาวสุนันทา เที่ยงสาย
นางสาวสุธิดา ศรีมานพ
นางสาวกานต์วรี ระหว่างบ้าน
นายจิรายุส ปานหลุมข้าว
นาวสาวพรศิริ วิเศษนคร
         
       
นางสาวอชิรญา สิริกอแก้ว