นายจักรวาล เข็มเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
   
         
 
นายวีรพนธ์ เหล่าต้น
นายชัยพล รุ่งโรจน์ธีระ
นางสาวรติพร บุราณเดช
นายศิริโชค คงแป้น