นายสราวุธ เจริญรื่น

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   


นายพชรพล จันทร์สุวรรณ
นางสาวฉลอม รุ่งเรือง
นายสมคิด พันธุมิตร
นางศุภานัน เอกธีรธรรม
นางสาวรัตนา  นุ่มคง
       

นายทรงพล ม่วงยิ้ม
นางสาวปรีณาพรรณ พิมพ์พิศาล
นางไพรินทร์  ช้างเขียว
นางสาวพชรวรรณ นิติสิริ
นายศุภโชค สาระสันต์
         

นางสาวสุพรรณษา ชูเมฆ
นางสาวสุกานดา เลิศเจริญธรรม
นางสาวปวีณา บุญประดับ
นางสาวเกษมณี พึ่งนุสนธิ์
นางสาวขวัญปวีณ์ สิทธิเขตรกรณ์
         

นายสรณัฐ ทนงศักดิ์วิเศษ
นายสรายุทธ เเก่นหอม
นางสาวศิรินภา คล้ายนาค
นางกนกวรรณ   จุลบุญญาสิทธิ์
นางสาวสมปอง คุ้มสิน
         

นางจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ
นายนพดล เชี่ยวชาญ
นายวิษณุ ทองคำ
นายวศิน ทองคำใส
นายสุวรรณ ปิ่นทอง
         

       
นางสาววชิราภรณ์ นุชนารถ