นายนนทะกาล ทองบุราณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ
นางอมรรัตน์  สายเสน
นายทรงศักดิ์   เรืองทัพ
นางกัลยา รุจน์พิพัฒน์
นายกณิกนันต์ สุริยกานต์
         
นางสาววรวลัญช์ เดชาพูลพิพัฒน์
นางธิราภรณ์ ใจมั่น
นายยุรนันท์   ปั้นนอก
นางสาวกาญจนา  สุทธิอาจ
นายชวลิต พึ่งเสือ
         
   
นายทศพร จันทร์สุวรรณ
นางสาวพัชรินทร์ ชื่นอารมย์
นางสาวศิริวรรณ เเสงสว่าง