นายนนทะกาล ทองบุราณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ
นางอมรรัตน์  สายเสน
นายทรงศักดิ์   เรืองทัพ
นางกัลยา รุจน์พิพัฒน์
นายกณิกนันต์ สุริยกานต์
         
นางสาวกัญหา ศรีแตงอ่อน
นางธิราภรณ์ ใจมั่น
นายยุรนันท์   ปั้นนอก
นางสาวกาญจนา  สุทธิอาจ
นายชวลิต พึ่งเสือ
         
     
นายทศพร จันทร์สุวรรณ
นางอุมาพร ไพฑูรย์