นางสาวพรพิมล บุญประเสริฐ

นายชวลิต พึ่งเสือ

นางสาวธนวรรณ โสขุมา
หัวหน้า
รองหัวหน้ายุวกาชาตระดับชั้น ม.ต้น
รองหัวหน้ายุวกาชาดระดับชั้น ม.ปลาย