นางศุภานันท์ เอกธีรธรรม

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   

นายสมคิด พันธุมิตร

ผู้ช่วยหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางศุภานันท์ เอกธีรธรรม

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ม.1

นายทรงศักดิ์ เรืองทัพ

รองผู้กำกับกลุ่ม ลูกเสือ เนตรนารี ม.1

นายธนา กล้าเขตการ

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ม.2

นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์

รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ม.2

         

นายสมคิด พันธุมิตร

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ม.3

นายปรีชา มั่นปาน

รองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ม.3

นางมณฑาทิพย์ จงชาญสิทโธ

ผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ

นางพรพิมล ภูผา

หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวเยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้าย

งานแนะแนว

         
       

นางสายใจ กันประชา

งานแนะแนว