นายสำเริง บุญมี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

(หัวหน้างานช่างอุตสาหกรรม)

   

นางอัมพวรรณ เมฆฉาย

หัวหน้ากลุ่มงานพาณิชยกรรม

นายปิยวัฒฌ์  อภิวัฒณ์เมฑากร

หัวหน้ากลุ่มงานคหกรรม

นายธนา กล้าเขตการ

หัวหน้ากลุ่มงานเกษตร

นางสาวศิรินภา คล้ายนาค

หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นางจำนงค์ รักการดี
       
นายภาคภูมิ เมฆโพธิ์
นางพันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง
นางสาวอารมย์ ปานทอง
นางพรรณวดี พิศวง
นางประภาศิริ พูนชัย
         
         
นางสาวกรองทอง เขียนทอง
นางสาวทัศวรรณ พันธวาวงษ์
นายณัฐกานต์ บุญเสน
นายเกรียงไกร ชทิสาจารย์
นางอุมาพร ไพฑูรย์
         
นายชนพัทธ์ อ่วมสะอาด
นางกนกวรรณ   จุลบุญญาสิทธิ์ 
นายสุวรรณ ปิ่นทอง
นางสาวสมปอง คุ้มสิน
นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัย
         
   
นางจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ
นางสาวกษนิภก ลายพยัคฆ์
นางสาวมารี ชุมฤทธิ์