นายสำเริง บุญมี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

(หัวหน้างานช่างอุตสาหกรรม)

   

นางอัมพวรรณ เมฆฉาย

หัวหน้ากลุ่มงานพาณิชยกรรม

นางจำนงค์ รักการดี

หัวหน้ากลุ่มงานคหกรรม

นายณัฐกานต์ บุญเสน

หัวหน้ากลุ่มงานเกษตร

นายปิยวัฒฌ์  อภิวัฒณ์เมฑากร
นายภาคภูมิ เมฆโพธิ์
       
นางพันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง
นางสาวอารมย์ ปานทอง
นางพรรณวดี พิศวง
นางประภาศิริ พูนชัย
นางสาวกรองทอง เขียนทอง
         
         
นางสุราวรรณ หมอยาดี
นายธนา กล้าเขตการ
นายเกรียงไกร ชทิสาจารย์
นางสาวธิดารัตน์ ศรีวารีรัตน์
นายชนพัทธ์ อ่วมสะอาด
         
       
นางสาวทัศวรรณ พันธวาวงษ์