นางอัมพวรรณ เมฆฉาย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
นายเกรียงไกร ชทิสาจารย์

นายชนพัทธ์ อ่วมสะอาด

นางสาวอารมย์ ปานทอง

นายปิยวัฒณ์ อภิวัฒณ์เมฑากร

นางสาวกชนิภา ลายพยัคฆ์

                  
นางพันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง
นางประภาศิริ พูนชัย
นางพรรณวดี พิศวง
นางสาวมารี ชุมฤทธิ์
นางสาวสุริสา สุขสำราญ