นางอัมพวรรณ เมฆฉาย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

 

   

นายปิยวัฒฌ์  อภิวัฒณ์เมฑากร

หัวหน้ากลุ่มงานคหกรรม

นายชนพัทธ์ อ่วมสะอาด

หัวหน้ากลุ่มงานเกษตร

นางสาวศิรินภา คล้ายนาค

หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์

นายเกรียงไกร ชทิสาจารย์

หัวหน้ากลุ่มงานช่างอุตสาหกรรม

นางสาวอารมย์ ปานทอง

หัวหน้ากลุ่มงานพาณิชยกรรม

       
นายสำเริง บุญมี
นางประภาศิริ พูนชัย
นายภาคภูมิ เมฆโพธิ์
นางพันธ์ทิพย์ เทียมสว่าง
นางพรรณวดี พิศวง
       
         
นางกนกวรรณ   จุลบุญญาสิทธิ์ 
นายสุวรรณ ปิ่นทอง
นางสาวทัศวรรณ พันธวาวงษ์
นางอุมาพร ไพฑูรย์
นางสาวกชนิภา ลายพยัคฆ์
         
นางสาวมารี ชุมฤทธิ์
นางสาวสมปอง คุ้มสิน
นายวิษณุ ทองคำ
นางจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ
นายนพดล เชี่ยวชาญ
         
     
นางสาววชิราภรณ์ นุชนารถ
นายวศิน ทองคำใส