สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้าน IT

แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ -โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
การใช้งานอินเตอร์เน็ต  
    การใช้งานอินเตอร์เน็ต - โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
User และ Password -นักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 1 - 3