สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

1.นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ ประธานกรรมการ
2.นายบุญชัย ศีลาเจริญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นายอมรินทร์ เกิดสงกรานต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4.นายแพทย์สำเริง ศรีผุดผ่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5.นายมนตรี ดาราราช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6.นายกวินพัฒน์ วัฒนะละมัยเกศ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7.นายเกรียงศักดิ์ พานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8.นายยุทธดนัย แจ่มศรี กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.นายเจน พวงมาลี กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
10.พระครูสิริสิกขการ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
11.นางปภัสวรรณ รัตนาสมจิตร์ กรรมการผู้แทนผู้แทนผู้ปกครอง
12.นางอรรจนา แก้ววิเศษกุล กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
13.นางพิมพ์ชนก ทองบุราณ กรรมการผู้แทนครู