สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

1.นายสมเกียรติ ศีลาเจริญ ู้ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
2.นายบุญชัย ศีลาเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3.นายอมรินทร์ เกิดสงกรานต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
4.นายแพทย์สำเริง ศรีผุดผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5.นายมนตรี ดาราราช ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6.นายธวัช อ่ำทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7.นางนุชรีย์ เงินเกื้อกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8.นายยุทธดนัย แจ่มศรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
9.นางสุนันทา จงสมจิต ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
10.นายแจน พวงมาลี ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
11.นายสงบ ใจบริสุทธิ์ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
12.นางสุภัทราวดี ศรีสวัสดิ์ ผู้แทนปกครอง กรรมการ
13.นางอรรจนา แก้ววิเศษกุล ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
14.นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ