สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

1.นายชำนาญ อินทปัท ประธานกรรมการ
2.นายไชยยันต์ เตชะเสน รองประธาน
3.นายวิชญ์ณัยคุณ คชกูล รองประธาน
4.นางวิไลรัตน์ พุ่มโพธิ์ เลขานุการ
5.นางอารยา จงชาญสิทโธ ผู้ช่วยเลขานุการ
6.นายวิชิต เเสงอัมพรรุ่ง ประชาสัมพันธ์
7.นางสาวสุภาพร ประภาสโนบล ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
8.นายมนตรี ท้วมเพ็ชร นายทะเบียน
9.นายทรงชัย หิ้งประเสริฐ ปฏิคม
10.นางนิภาวรรณ เพ็งพา กรรมการ
11.นายธวัช เมืองช้าง กรรมการ
12.นางนวลจันทร์ นิ่มนวล กรรมการ
13.นายเอกมล เกตุประทุม กรรมการ