นางเสมอใจ จันละคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
นางพเยาว์ วิศิษฏานนท์
นางจิราวรรณ เอี่ยมสงคราม
นางอุบลรัตน์ จันทน์ชัย
นายธนู ดีกล่อม
นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์
         
นางสาวชมพูนุท อุยานันท์
นางสาวดวงนภา ทองน่วม
นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง
นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์
นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล
         
นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน
นางสาวนพวรรณ วงศ์วาร
นางสาวสุพรรณษา มาดอนคา
นางสาวนันทนัช ปาจิตร
นางณัชนันทน์ บุตรดาวง
         
     
นางสาววรัญญา หรุ่มคำ
Tieme Willems