นางพเยาว์ วิศิษฏานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
นางเสมอใจ จันละคล
นางจิราวรรณ เอี่ยมสงคราม
นางอุบลรัตน์ จันทน์ชัย
นายธนู ดีกล่อม
นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์
         
นางสาวชมพูนุท อุยานันท์
นางสาวดวงนภา ทองน่วม
นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง
นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์
Miss Lauren Eilzabeth Roberts
         
 
นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน
นางสาวนพวรรณ วงศ์วาร
นางสาวสุพรรณษา มาดอนคา
นางสาวนันทนัช ปาจิตร