นางเสมอใจ จันละคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   
นางสาวชมพูนุท อุยานันท์
นางจิราวรรณ เอี่ยมสงคราม
นางอุบลรัตน์ จันทน์ชัย
นายธนู ดีกล่อม
นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์
         
นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน
นางสาวดวงนภา ทองน่วม
นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง
นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์
นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล
         
นางสาววรัญญา หรุ่มคำ
นางสาวนพวรรณ วงศ์วาร
นางสาวสุพรรณษา มาดอนคา
นางสาวนันทนัช ปาจิตร
นางณัชนันทน์ บุตรดาวง
         
     
Miss Sandykova Aiena
Miss lndzhi Erdinch Mustafa