นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

   
นางเสมอใจ จันละคล
นางสาวชมพูนุท อุยานันท์
นางจิราวรรณ เอี่ยมสงคราม
นางอุบลรัตน์ จันทน์ชัย

นายธนู ดีกล่อม

         
นายสมศักดิ์ แก้วจันทร์
นางสาวปาริฉัตร บุญเทียน
นางสาวดวงนภา ทองน่วม

นางสาวรังสิยา วุฒิไพบูลย์

นางสาวเตชินี วิทยาปรีชากุล
         
นางสาววรัญญา หรุ่มคำ

นางสาวสุพรรณษา มาดอนคา

นางสาวนันทนัช ปาจิตร
นายวัชรพงษ์ ตั้งต้นเจริญ
นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์สุวรรณ
         
นางสาวเพียงอัมพร ปิ่นทอง
นางสาวสินีนาถ สว่างศรี
Mercedita Tutor
Agbor Nchong Dorothy
Yanilyn a. Maago