นางสาวศิรินภา คล้ายนาค

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

   
นางกนกวรรณ   จุลบุญญาสิทธิ์ 
นายบุญสร้าง   เชี่ยวชาญ
นางสาวสมปอง คุ้มสิน
นายสุวรรณ ปิ่นทอง
นางสาวทาฐานิดา สุริยวงศ์ชัย