นายบุญสร้าง   เชี่ยวชาญ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

   
 
นางกนกวรรณ   จุลบุญญาสิทธิ์ 
นางสาวศิรินภา คล้ายนาค
นางสาวสมปอง คุ้มสิน
นายสุวรรณ ปิ่นทอง