นางสาวศิรินภา คล้ายนาค

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

   
นางกนกวรรณ   จุลบุญญาสิทธิ์ 
นายสุวรรณ ปิ่นทอง
นางสาวสมปอง คุ้มสิน
นางจุฬาลักษณ์ กล้าหาญ
นางสาวฐานิดา สุริยวงศ์ชัย