นายไพฑูรย์  สายเสน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
 
นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
นางอมรา อำพันธ์ทองศิริ
นางสาวจารุณี ธนสิน
นายธัญญากร ธรรมกาย