นายไพฑูรย์  สายเสน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   
นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
นางสาวสุภาวดี สุวรรณวิจิตร
นางสาวจารุณี ธนสิน
นายธัญญากร ธรรมกาย
นางสาวบงกช เชื้อกุล
         
       
นางสุภณิดา ขาวฟ้า