1 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549
2.กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
3 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
4 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
5 กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ.2561
6 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
7 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
8 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
9 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปี เกิด ของนักเรียน นักศึกษาฯ
10 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548
11 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลฯ พ.ศ.2546
12 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ.2552
13 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
14 ระเบียบสพฐ ว่าด้วยการมอบอำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่น ของผอ.สพท.พ.ศ.2546
15 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการอสังหาริททรัพย์ฯ
16 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2549
17 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
18 ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
19 พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
20 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
21 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
22 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
23 พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2)
24 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่2)
29 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่3)
30 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
31 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่2)
32 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
33 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
34 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
35 พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
36 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11-2560
37 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12-2560
38 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16-2560
39 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17-2560
40 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19-2560
41 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
42 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
43 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่เเก้ไขเพิ่มเติ่ม
44 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560