เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการทุกอันดับ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนา (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปีงบประมาณ 2565
รับสมัครเลืกบุคลทั่วไปเพื่อไปจ้างเหมาบริการ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินวินัยและการออกจากข้าราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอนได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สรุปรายงานอบรม 1 ก.ย.64 - 30 ก.ย. 65
สรุปอบรมปี-65-ITA