์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้องเพลิงสำหรับเติ่มรถยนต์ใช้ในราชการของโรงเรียน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุกปรณ์ซ่อมแซม อุกปรณ์ไฟฟ้า
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อเครื่องพิมพ์ สำหรับจัดกิจกรรมงานเกษตร ของโรงเรียนธรรมโชติศึกาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปรณ์โสตทัศนูปรณ์เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าน้ำมันเชื้องเพลิงประจำปีการศึกษา 2565 (จำนวน 6 เดือน)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างครูผู้สอนประจำเดือนเมษายน 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตรเหรียญทอง/เงิน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรังปรุงห้องตำรวจ (ประชาสัมพันธ์เดิม)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำคู่มือปกครอง - นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
เรือง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เดินทางไปทัศนศึกษา