สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

พิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดพิธีทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีคณะผู้บริหารคุณครูเเละนักเรียน โดยมีนายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี