สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเเละมอบเกียรติบัตร

ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561