สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

"กษิณาวรนุสรณ์"

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดงานเกษียณอายุราชการ

ให้กับครูธนู จันทร์ลอย ครูจำนงค์ รักการดี ครูกรองทอง เขียนทอง ครูธนา กล้าเขตการ

โดยมี นายวัฒนา ยั่งยืน นายอำเภอเดิมบางนางบวช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คุณครู และผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้