สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการไห้ความรู้เเละป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561งานอนามัยโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดิมบางนางบวช

ได้จัดโครงการให้ความรู้เเละป้องกันโรคไข้เลือดออก เเละตัวเเทนนักเรียนที่เข้าอบรมจำนวน 40 คน

โดยมี นายเเพทย์สำเริง ศรีผุดผ่อง รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ เป็นประธานในพิธี