สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วันศุกร์ที่ 7-8 กันยายน 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เเละนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 คนได้ไปศึกษาดูงาน

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี