สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการรอง ฯ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

“โครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์” ณ หอประชุม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

โดยมีนักเรียน ครู และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนในการนี้มีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและเจ้าหน้าที่จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เป็นคณะนิเทศติดตามเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เดิมบางนางบวช เป็นคณะวิทยากร