สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ English Camp

วันที่ 3-4 กันยายน 2561 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.ปลาย เข้ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ English Camp จำนวน 80 คน ณ Fountain tree resort

เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยทีมงานวิทยากร จาก English Navigator กิจกรรมเน้นการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดการจัดกิจกรรม

โดยมีคุณครูเสมอใจ จันละคล คุณครูอลิษา จันทร์เปล่ง คุณครูวรัญญา หรุ่นคำ และคุณครูสุกัญญา เมฆฉาย เป็นผู้ควบคุมดูแล