สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1

ในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 1

ให้กับนักเรียนที่เรียนสายศิลป์-ภาษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนางสาวณภัทร นรสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม