สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมการเข้าค่ายนักเรียนตามโครงการทักษะชีวิต

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 งานเเนะเเนว ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายนักเรียนตามโครงการทักษะชีวิต ณ หอประชุม 1 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร