สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย มีการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยมี นายวิโรจน์ ไชยภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย เป็นประธานในพิธี