สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมโฟล์คซองร้องเต้นในโครงการ To Be Number 1

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดกิจกรรมโฟล์คซองร้องเต้นในโครงการ To Be Number 1 ณ หอประชุม 1

โดยมี นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รอง ฯ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี