สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการศึกษาเเหล่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศึกษาเเหล่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฝึกอบรมวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม ณ เเหล่งเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี