สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมกิจกรรมตลาดนัด3R Market ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เเละปีที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมตลาดนัด3R Market สู่ความพอเพียงของ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เเละปีที่ 5 ขึ้น ณ บริเวณอาคาร 48 ปี โดยมีคุณครูเเละนักเรียนให้ความสนใจเกี่ยวกับตลาดนัด3R Market สู่ความพอเพียงในครั้งนี้