สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2