สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประเมิน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะคุณครู นักเรียน ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

(Zero Waste School)ประจำปี 2561 และคณะคุณครูโรงเรียนอู่ทอง ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องประชุมพระอาจารย์ธรรมโชติ

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย