สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรม English ภายใต้ แนวความคิด Fun with English & Games

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงงหาคม 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม English ภายใต้ แนวความคิด Fun with English & Games

มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 105 คน วิทยากรชาวไทยและต่างชาติรวม 6 คน มีครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศดูแลอย่างใกล้ชิด

โดยมี นายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด