สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

อบรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 4-5 และ ปวช ปีที่ 1 ปีที่ 2

วันพุธที่ 1 สิงหาคม2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ด้วยงานแนะแนวได้จัดการอบรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 4-5 และ ปวช

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ณ หอประชุม 1 โดยมีนายเชี่ยวชาญ เทพกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นประธานในพิธี