สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 ของอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน ชมขบวนแห่เทียน

ของคณะสีต่างๆจากโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยและชมการแสดง ของนักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

(ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook:ธรรมโชติ ศึกษาลัย)