สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการปลอดขยะ zero wast school

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 โครงการปลอดขยะ zero wast school ได้จัดการแข่งขัน เพ้นท์ถุงผ้า ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เข้าร่วมการแข่งขัน