สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเขาพระ ร่วมกับโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ร่วมใจรณรงค์ ให้นักเรียนโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย

หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมี คุณยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรี ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี