สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมตลาดนัด3R Market สู่ความพอเพียง

โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้จัดกิจกรรมกิจกรรมตลาดนัด3R Market สู่ความพอเพียงขึ้น ณ บริเวณอาคาร 48 ปี

โดยมีคุณครูเเละนักเรียนให้ความสนใจเกี่ยวกับตลาดนัด3R Market สู่ความพอเพียงในครั้งนี้