สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2

วันพุทธที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาพระ ได้จัดโครงการอบรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ให้กับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี ท่านยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพีธี