สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

กิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเขาพระ โดยเทศบาลตำบลเขาพระ ได้จัดกิจกรรมการป้องกันโรคเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ หอประชุมโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมี คุณยุทธดนัย แจ่มศรี นายกเทศมนตรี ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี