สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ได้ไปทัศนศึกษาที่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก อำเภอเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และหาดชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี