สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพเเห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุทธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยได้นำผู้บริหารเเละคุณครูศึกษาดูงานเเละสร้างความเข้าใจเเนวทางการดำเนินงาน

โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อเสนอขอรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพเเห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQU)

สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ณ โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี