สีประจำโรงเรียน  ม่วง เหลือง ( สีม่วง หมายถึง ความเข้มแข็ง อดทน หนักแน่น , สีเหลือง หมายถึง ความรุ่งเรืองสว่างดุจแสงแห่งปัญญา) ปรัชญา " ประพฤติดี เรียนเด่น เล่นดัง"

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ณ สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี